Общинска избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 351
Варна, 06.03.2020

ОТНОСНО: несъвместимост на общински съветник

       С вх.№ 700/14.02.2020г. в ОИК-Варна е получено уведомление-сигнал от ПП“Български социалдемократи“, чрез пълномощника си Димитър Генчев Димитров, относно несъвместимост на общински съветник Генадий Атанасов. Приложени са: Устав на ДКС ЕАД; Разпечатка от интернет страница на община Варна, относно регистър на търговските дружества с общинско участие; Справка от ТР и регистър ЮЛНЦ относно ДКС ЕАД; Пълномощно към Димитър Генчев Димитров от ПП “Български социалдемократи“.

         В сигнала се сочи, че с решение №299/28.10.19 на ОИК-Варна, Генадий Атанасов е обявен за общинския съветник. Същият към онзи момент е част от Съвета на директорите на ДКС ЕАД. На 11.11.2019 г-н Атанасов е положил клетва като общински съветник в ОС- Варна и съгласно приложена справка от ТР все още  фигурира като част от СД на ДКС ЕАД. Излага се, че съгласно чл.34, ал.5 т.1 от ЗМСМА, съветник не може да бъде член на съвет на директорите на дружество с общинско участие, а съгласно чл.34, ал.6 от ЗМСМА такъв общински съветник разполага с едномесечен срок да предприеме действия за преодоляване на предвидената в закона несъвместимост. В сигнала се твърди , че Генадий Атанасов не е подал молба по надлежния законов ред и в предвидения от закона срок, тъй като не е подал нарочна молба за освобождаване до Общински съвет-Варна.

        Подателят на сигнала сочи, че срока за отстраняване на несъвместимост е изтекъл, общинския съветник Генадий Атанасов не е предприел необходимите законови действия и по този причина пълномощията му като общинския съветник следва да бъдат прекратени.

 

       ОИК-Варна изиска информация от ОС-Варна относно твърдяните в сигнала обстоятелства. С вх. № 701/24.02.2020г. в ОИК-Варна е получено писмо от ОС-Варна с приложени заверени за вярност копия от: Уведомление до Председателя на ОС-Варна от 11.11.2019 година, относно подадена молба за освобождаване до кмет на община Варна; Молба до Кмет на Община Варна за освобождаване като член на СД на ДКС ЕАД от 11.11.2019 година; Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ от 13.11.2019 година.

        С вх. № 705/04.03.2020г в ОИК-Варна е полученo възражение  г-н Атанасов, съгласно чл.30, ал.6 ЗМСМА.

        ОИК-Варна извърши служебна справка относно обстоятелствата вписани в ТР и регистър ЮЛНЦ, относно ДКС ЕАД, към деня на произнасяне на настоящото решение.

 

        Нормата на чл.34, ал.5 ЗМСМА определя несъвместимост на общински съветник с участието му на позиция като член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие.

        Обявеният за избран за общински съветник разполага с едномесечен срок от обявяването на изборните резултати за да подаде молба за освобождаването си от заеманата длъжност.

        Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал.4, т.10 от ЗМСМА, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно когато съветникът не е изпълнил задължението по чл.34, ал.6 ЗМСМА в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати да подаде молба за освобождаването си от заеманата длъжност и да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

       Съгласно разпоредбата на чл.233,ал.5 ТЗ, търговско дружество разполага с шестмесечен срок, считано от писменото уведомление, да заяви за вписване в Търговски регистър, освобождаването на члена на Съвета на директорите на търговското дружество .

       

       От събраните по преписката доказателства, ОИК-Варна намира за изяснено следното:

       ДКС ЕАД предствалява търговско дружество със сто процента общинско участие. Видно от справка в Търговски регистър, Генадий Христов Атанасов е бил член на Съвета на директорите на ДКС ЕАД към датата обявяването на изборните резултати от проведените местни избори на 27.10.2019 г. Принципал на дружеството е Общински съвет – Варна, който като колективен орган се представлява от своя председател, съглано чл.25 ЗМСМА.

       С Решение №299/28.10.2019г. на ОИК-Варна, Генадий Христов Атанасов е обявен за избран за общински съветник в Общински съвет - Варна на проведените местни избори в Община Варна.

       На дата 11.11.2019 година Генадий Христов Атанасов е подал молба до Кмет на Община Варна за освобождаване като член на СД на ДКС ЕАД , както и уведомление до Председателя на ОС-Варна и ОИК. С молба от 11.11.2019 година, общинският съветник уведомява СД на ДКС ЕАД относно подадено искане за освобождаването от Съвет на директорите на ДКС ЕАД.  На дата 13.11.2019 подава Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ до ОС-Варна.

     

       От приложените справки от деловодство на Общински съвет-Варна и депозирано възражение от Генадий Атанасов, се установява спазване на процедура и срок от страна на г-н Атанасов, досежно депозиране на молба за освобождаване от заеманата длъжност и писмено уведомяване, тъй като молбата за освобождаване и писмата за уведомление са депозирани на 11.11.2019 година, т.е. в законово определения едномесечен срок.

      На дата 11.11.2019 година Генадий Христов Атанасов е подал уведомление до Председателя на ОС-Варна , към което е приложил и молба до Кмет на Община Варна за освобождаване като член на СД на ДКС ЕАД. Съглано чл.25 ЗМСМА Общински съвет – Варна се представлява от своя председател, следователно към посочената дата общинския съвет е информиран за желанието на г-н Атанасов да бъде освободен от заеманата длъжност. Считано от горната дата следва да тече и шестмесечния срок определен от чл.233,ал.5 ТЗ, в който срок принципала на дружеството да освободи от длъжност г-н Атанасов и да заяви това обстоятелство за вписване в ТР. Едва след този срок и ако съответното дружеството не е направило това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице. В тази хипотеза, общински съветник би изпаднал в несъвместимост, тъй като за освобождаването си от заемана длъжност не се нуждае от изчакване на решение от принципала на дружеството, а зависи от собствената си воля да отговори на законовото изискване.

     За пълнота в настоящото решение, ОИК-Варна  разглежда и твърдяното в сигнала неправилно адресиране, до Кмет на Варна, а не до Общински съвет – Варна , на молба за освобождаване от г-н Атанасов. ОИК-Варна взима предвид трайната съдебна практика в административните производства, че следва да се зачете срок в полза на подалия искане, дори при ненадлежното адресиране до административен орган или до съд. В този смисъл, дори да се възприеме твърдението в сигнала, то при администриране на искането на г-н Атанасов, същото следва да бъде изпратено, ведно с евентуална налична преписка, на компетентния орган за произнасяне. Компетентен орган за произнасяне е Общински съвет – Варна, а срока за уведомление на ОС-Варна от страна на г-н Атанасов, трябва да се зачете от момента на подаване на искане до Кмет на Варна за освобождаване от съвет на директорите на ДКС ЕАД.

                                                                                              

        С оглед горното, ОИК-Варна намира , че Генадий Атанасов кумулативно е изпълнил законовото задължение в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати да подаде молба за освобождаването си от заеманата длъжност и да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Не се доказат твърденията на подателя на сигнал с вх.№700/14.02.2020г, за извършено нарушение и наличие на несъвместимост на Генадий Христов Атанасов в качеството му на общински съветник в ОС-Варна. Сигналът се явява неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен.

       При проведеното гласуване на предложения проект за решение не се постигна необходимото по закон мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 23 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 15 членове и „ПРОТИВ“ - 8 членове.

Като взе предвид изложеното по-горе и на основание чл. 87,ал.1, т.1 във вр. чл.30, ал.4,т.10 с чл.34, ал.5 и 6 от ЗМСМА, ОИК-Варна,

 

РЕШИ:

 

            ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК.                

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Орхан Мехмед Мехмед

* Публикувано на 06.03.2020 в 20:17 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 357 / 29.11.2021

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата за избран

 • № 356 / 25.11.2021

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване на следващ в листата за избран.

 • № 355 / 23.07.2021

  относно: прекратяване пълномощия на общински съветници и обявяване на следващи в листата за избрани.

всички решения